Οριστικά ψηφιακά η εξεταστική- Η απόφαση της Συγκλήτου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

0
175

Οριστικά ψηφιακά θα γίνει η εξεταστική σε όσα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τελούν υπό κατάληψη και είναι αδύνατη η δια ζώσης διεξαγωγή της.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία από την Σύγκλητο την προηγούμενη Παρασκευή, στάλθηκε σε όλα τα Τμήματα από την ίδια μέρα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναγνωρίζει το δικαίωμα των φοιτητών και των φοιτητριών μας να αγωνίζονται για το μέλλον της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εκφράζει όμως και τον έντονο προβληματισμό της για το γεγονός ότι μερικές μορφές φοιτητικού αγώνα, που εκφράζονται με το κλείσιμο πανεπιστημιακών Τμημάτων, αναστολή της εξεταστικής περιόδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενίοτε με την παρεμπόδιση του ερευνητικού έργου, βάλλουν κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σεβόμενη το ρόλο του Πανεπιστημίου ως κύτταρο παραγωγής γνώσης και ως χώρο εκπαίδευσης και έρευνας – που οφείλει να παραμένει ανοιχτός και να λειτουργεί χωρίς εμπόδια – έχει υποχρέωση να διαφυλάξει την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος και των ακαδημαϊκών διαδικασιών του με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην έκτακτη  συνεδρίασή της υπ. αρ. 1160/2-2-2024,  λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αρ. 577/25-1-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Διευκρινίσεις για την υλοποίηση διατάξεων του ν. 4957/2022 (Α’ 141)» όπου τονίζεται ότι: (i) η διάταξη του άρθρου 64, παρ. 4 για την παράταση εξαμήνου με απόφαση της Συγκλήτου ισχύει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και όχι για λόγους έκτακτων συνθηκών, (ii) οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου και συνεπώς ο χρόνος της εξεταστικής δεν μπορεί να συμπίπτει με το χρόνο διεξαγωγής μαθημάτων εξαμήνου, και (iii) οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός ακαδημαϊκού έτους δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο με την εξαίρεση της επαναληπτικής εξέτασης, καθώς επίσης και το έγγραφο υπ. αρ.   579/1-2-2024 του ΥΠΑΙΘΑ (ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5), και αφού διαπίστωσε ότι σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λαμβάνουν χώρα έκτακτες συνθήκες με αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές τους και δεν είναι εφικτή η δια ζώσης παρουσία των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εξετάσεων,

αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία τα ακόλουθα:

1.    Σε όσες περιπτώσεις και για όσο χρόνο, με βάση τα ανωτέρω, η δια ζώσης διεξαγωγή φοιτητικών εξετάσεων  δεν είναι εφικτή, η διενέργεια της εξεταστικής διαδικασίας κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εξέτασης/αξιολόγησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2.    Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμογής της εξεταστικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την ενημέρωση των διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών, οι τεχνικές οδηγίες  επικαιροποιούνται και θα αναρτηθούν άμεσα στον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτείται Επιτροπή Υποστήριξης Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων. Τα Τμήματα, όπου δεν είναι δυνατή η δια ζώσης εξεταστική διαδικασία, διαμορφώνουν επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων (χωρίς παράταση του εξαμήνου, όπως αυτό ορίζεται στα ήδη εγκεκριμένα ακαδημαϊκά ημερολόγιά τους) και συγκροτούν Τμηματικές Επιτροπές Υποστήριξης της διαδικασίας.

Πηγή: epiruspost.gr