ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ» ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ!

0
168

Οmg, it’s happening!

Όπως όλα δείχνουν, το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας ξεκινάει από το εαρινό εξάμηνο 2023-2024! Το ελληνικό Erasmus για το οποίο ανυπομονούμε εδώ και χρόνια, μπαίνει επιτέλους σε εφαρμογή και οι φοιτητές θα μπορούν να μετακινηθούν ανά την Ελλάδα και να γίνουν μέρος κάποιου άλλου τμήματος. Το τμήμα τ@ κολλητ@ έχει ήδη πολλά points παραπάνω από κάθε άλλο.

Προς το παρόν κατασκευάζεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα γίνουν οι αιτήσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

Κάθε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής της επιλογής του και να δηλώσει έως 3 προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

Ποια τμήματα/σχολές συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Τμήματα και οι Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, στα οποία η εισαγωγή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Αποκλείονται από το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.).

Ανώτατος αριθμός μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου:

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που δύνανται να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Μομοτμηματικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής, όπως αυτός διαμορφώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι.τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου κάθε Α.Ε.Ι. εντάσσονται σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών κάθε επιστημονικού πεδίου,

β) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών κατ’ ελάχιστον του ίδιου επιστημονικού πεδίου ή και πρόσθετων επιστημονικών πεδίων που καθορίζει η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.,

γ) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών, που κρίνονται ως αντίστοιχα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ανά έτος κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας έχει κάθε φοιτητής που είναι εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,

β) υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,

γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του,

δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου.

ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

Η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών ή ανταλλαγής φοιτητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.

Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικά που απαιτούνται

1. Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται δύο (2) φορές ετησίως, μία για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, ως ακολούθως:

α) τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,

β) τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται με την επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα (1) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής της επιλογής του/ης και να δηλώσει έως τρία (3) προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

3. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, αποκλειστικά με ευθύνη του/ης αιτούντος/σας:

α) αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,

β) βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,

γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV,

δ) επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο Α.Ε.Ι.

Πού εντάσσονται οι μετακινούμενοι φοιτητές κατά τη διάρκεια της μετακίνησης – φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Οι μετακινούμενοι φοιτητές εντάσσονται:

α) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών,

β) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

Πόσες φορές μπορούν να συμμετάσχουν;

Μία φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών.

Πηγή: neopolis.gr