Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Πως θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβρη

2340

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία με αρ. 1090/20-07-2020, αφού έλαβε υπόψη: α) τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα με την πανδημία COVID-19, β) τα μέτρα, τις οδηγίες και τους περιορισμούς που ισχύουν, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτείας και ειδικότερα των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, γ) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Ιδρύματος μεσούσης της πανδημίας,  και δ) την επικαιροποιημένη εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Υγείας και την εκτενή συζήτηση που προηγήθηκε παρουσία μελών της επιτροπής, έχοντας ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού, αποφασίζει ομόφωνα να προβεί στις παρακάτω ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, τόσο κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου όσο και κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21:

 1. Να συντονίσει τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι διαδικασίες για την προμήθεια υλικών προστασίας (γάντια και μάσκες) και τη διενέργεια απολυμάνσεων σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης και λειτουργίας.
 2. Προτρέπει τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) του διοικητικού προσωπικού και τους φοιτητές να τηρούν με αυστηρότητα όλα τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και περιορισμού εξάπλωσης του κορονοϊού.
 3. Αποφασίζει την καθιέρωση μεικτού συστήματος εξετάσεων για την περίοδο του Σεπτεμβρίου (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) και καλεί τις Συνελεύσεις των Τμημάτων να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης που θα ακολουθήσουν για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, τη δε απόφασή τους μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων να τη γνωστοποιήσουν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και διδάσκοντες. Παράλληλα, τα Τμήματα και οι διδάσκοντες που θα επιλέξουν τη διενέργεια του συνόλου ή μέρους των εξετάσεων με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη άμεση μετάβαση σε εξ αποστάσεως, αν χρειασθεί. Επισημαίνεται, ότι εφόσον επιλεγεί η φυσική παρουσία, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και των κανόνων συμπεριφοράς σε κλειστούς χώρους, ιδίως δε:
  • Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κλινικές).
  • Ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου, με χρήση ενδεδειγμένων απολυμαντικών, πριν την είσοδο νέας ομάδας φοιτητών.
  • Περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων στις αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα, ώστε να μην υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητάς τους.
  • Σε κάθε Τμήμα ορίζεται επιτροπή διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων και καθορίζεται ειδικός χώρος προσωρινής απομόνωσής τους, μέχρι τη διακομιδή σε Νοσοκομείο.
  • Η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας θα υποβάλλει σχετικές αναλυτικές οδηγίες που θα γνωστοποιηθούν σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.
 4. Καλεί τα Τμήματα του Ιδρύματος να προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες για την έναρξη της λειτουργίας τους κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος, με την προοπτική της επανόδου στην κανονικότητα, με φυσική παρουσία διδασκόντων και φοιτητών. Ταυτόχρονα, ζητάει να προσδιορισθούν έγκαιρα οι ευπαθείς ομάδες διδασκόντων και φοιτητών, ώστε εναλλακτικά να εφαρμοσθούν διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 5. Επισημαίνει, ότι σε περίπτωση που θα εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα θετικό στον κορονοϊό, επιβάλλεται άμεσα η μετάβαση στην εξ αποστάσεως διαδικασία εξετάσεων και διδασκαλίας στο Τμήμα και η απομόνωση σε υποχρεωτική καραντίνα 2 εβδομάδων για όλους τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο μάθημα, εργαστήριο ή κλινική.
 6. Επιτρέπεται η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών και των κυλικείων, σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αυστηρή τήρηση των κανόνων περιορισμού της πανδημίας, ιδίως δε αποφυγής των συναθροίσεων.
 7. Κάνει έκκληση στην Πολιτεία και ιδιαίτερα στο ΥΠΑΙΘ για οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για την κάλυψη των αυξημένων, έκτακτων αναγκών σε υλικά προστασίας και απολυμάνσεις, καθώς και σε προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας.
 8. Το Πρυτανικό Συμβούλιο παρακολουθεί συστηματικά και προβαίνει σε εκτίμηση της κατάστασης σε εβδομαδιαία βάση και εκτάκτως, όταν χρειασθεί.