Πόρισμα – “φωτιά” για τη ΔΕΥΑΙ και την περίοδο 2002-2016

0
266

Καμπάνες πένθιμες… ηχούν από τις αρχές της εβδομάδας, στην περιοχή της Λιμνοπούλας…

Ο ήχος έρχεται από τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, καθώς παρελήφθη το πόρισμα των 300 περίπου σελίδων που απαγγέλλει κατηγορίες για πολλά και διάφορα, σε Διοικητικά Συμβούλια, γενικούς διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων της ΔΕΥΑΙ, για το διάστημα από το 2002 ως το 2016 – αυτό το διάστημα αφορά και η εντολή του ελέγχου.

Πρόκειται για το πόρισμα του έκτακτου ελέγχου που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) με εντολή ελέγχου από τις 17 Μαΐου του 2017 και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Συμπληρωματικά προς την παραπάνω εντολή ελέγχου, υπήρξαν δύο ακόμα αποφάσεις εντολής ελέγχου εκ μέρους του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικού Ελέγχου, στις 25/9/2017 και στις 26/1/2018. Η χρονική περίοδος διενέργειας των ελέγχων εκτείνεται στο διάστημα από 10/7/2017 έως 6/7/2018 και έγινε με 40 επιτόπιες επισκέψεις.

Πολιτικά μιλώντας, το πόρισμα αφορά τις δύο δημοτικές αρχές του Νίκου Γκόντα (2002-2010), τη δημοτική αρχή Φίλιου (2010-2014) και μέρος της δημοτικής αρχής Μπέγκα.

Στο πόρισμα αναφέρονται οι διαπιστωμένες παραβάσεις που προσωποποιούνται στα πολιτικά πρόσωπα που μετείχαν στα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΥΑΙ κατά το ελεγχόμενο διάστημα αλλά και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΙ.

H περιγραφή των 12 παραβάσεων γίνεται με αναλυτική αναφορά στο ποσό του ευρήματος και τη λέξη “Ζημία” στις 11 από τις 12 περιπτώσεις. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των παραβάσεων ανέρχεται στα 5.352.466,58€ που αν αποδειχθεί ότι αποτελεί και αντιστοίχως ζημιά για τη δημοτική επιχείρηση, είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Το μεγαλύτερο μέρος των παραβάσεων αφορά την περίοδο των δύο δημοτικών αρχών του Νίκου Γκόντα.

Μη νόμιμες συμβάσεις ΙΔΟΧ και μίσθωσης έργου είναι η κύρια παράβαση που περιγράφεται στο πόρισμα, ενώ σημαντικό είναι και το ποσό που δόθηκε μη νόμιμα σε υπαλλήλους της ΔΕΥΑΙ για εφάπαξ! Πρακτική που ως γνωστόν, πήγε να επαναληφθεί και στο τέλος της δημοτικής θητείας του Θωμά Μπέγκα με “χρυσές” εθελούσιες εξόδους αυτή τη φορά, αλλά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανακλήθηκε.

Ως σήμερα έχουν λάβει κλήσεις για να καταθέσουν αρκετά πολιτικά πρόσωπα. Να σημειωθεί εδώ πως κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις δεν παραγράφονται, όπως αντίθετα ισχύει για τις υπόλοιπες πράξεις.

 

Οι παραβάσεις

Αναλυτικά οι παραβάσεις:

 1. Σύναψη μη σύννομων συμβάσεων «γνησίου δανεισμού εργαζομένων»: Ποσό ευρήματος 650.948,49€. Ζημία (περίοδος 2003-2009).
 2. Καταβολή σε εργολήπτρια τεχνική εταιρεία αμοιβής υψηλότερης της νόμιμης, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού ποσότητας εκτελεσθείσας εργασίας: Ποσό ευρήματος 26.421,26€. Ζημία.
 3. Καταβολή στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δαπάνης για τη: λειτουργία αντλιοστασίων, η οποία αποτελούσε συμβατική υποχρέωση εργολήπτριας επιχείρησης και θα έπρεπε να βαρύνει την ίδια. Ποσό ευρήματος 14.792,88€. Ζημία.
 4. Μη σύννομη πληρωμή ενοχικών υποχρεώσεων του Δήμου Ιωαννιτών: Ποσό ευρήματος 736.531,47€. Ζημία (περίοδος 2012-2016).
 5. Σύναψη μη σύννομων συμβάσεων μίσθωσης έργου: Ποσό ευρήματος: 691.548,90€. Ζημία (περίοδος 2006 ως 2010).
 6. Σύναψη μη σύννομων συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.: Ποσό Ευρήματος 300.840,65€. Ζημία (περίοδος 2006-2012).
 7. Καταβολή τακτικών αποδοχών καθ’ υπέρβαση των οριζομένων στο Ν. 4024/2011.: ποσό ευρήματος 962.011,89€. Ζημία (περίοδος 2011 ως 2012).
 8. Υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 στις πάσης φύσεως απολαβές του Γενικού Διευθυντή: ποσό ευρήματος 14.743,47€. Ζημία (περίοδος από 1/3/2010 έως 31/10/2011).
 9. Μη σύννομη καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, κατ’ επίκληση των υπ’ αριθ. 41./2014 και 180/2014 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων): Ποσό ευρήματος 487.074,77€. Ζημία (περίοδος 2014 έως 2016).
 10. Μη σύννομη καταβολή εφάπαξ χρηματικών αποζημιώσεων και παροχών, συνδεόμενων με τη λύση της εργασιακής σχέσης αποχωρούντων από την Υπηρεσία τακτικών υπαλλήλων: Ποσό ευρήματος 749.112,32€. Ζημία (περίοδος 2008 έως 2016).
 11. Μη σύννομη καταβολή εφάπαξ χρηματικών αποζημιώσεων και παροχών, συνδεόμενων με τη λύση της εργασιακής σχέσης δεκατεσσάρων (14) συνταξιοδοτηθέντων μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίοι υπηρετούσαν με απόσπαση στη ΔΕΥΑΙ: Ποσό ευρήματος 403.440,48€. Ζημία (περίοδος 2002 έως 2010).
 12. ‘Εμμεση χρηματοδότηση νομικών προσώπων του Δήμου Ιωαννιτών, μέσω Χ.Ε.Π. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι: Ποσό ευρήματος 315.000,00€. Πιθανό έλλειμμα στη διαχείριση του Δήμου Ιωαννιτών (περίοδος έτους 2009)

Πηγή: pbnews.gr