Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Υποβολή αιτήσεων στέγασης πρωτοετών φοιτητών 2022-2023

0
359

Ανακοίνωση Προπτυχιακών Πρωτοετών φοιτητών για υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Ιωάννινα, Άρτα).

Οι νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν από την Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, για την παροχή στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στέγασης υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ADVERTISEMENT https://stegasi.merimna.uoi.gr/

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες για την διαδικασία υποβολής υπάρχουν στο σχετικό βίντεο: Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία επιλογής καθώς και για το σύστημα μοριοδότησης των αιτήσεων. Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για την πόλη όπου σπουδάζει (Ιωάννινα, Άρτα), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εμφανίζονται παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

Αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Το πιστοποιητικό να έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα κατάθεσης. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. Μία πρόσφατη έγχρωμη μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας. Αντίγραφο της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1): των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια.

Σε περίπτωση διάστασης, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από υπεύθυνη δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στην σύζυγο όσο και στα παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά φορολογικές δηλώσεις και των δύο γονέων. του ίδιου του ενδιαφερόμενου εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο γονέα. Την εικόνα αποδοχών (Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών Υπόχρεου) της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων (Εκκαθαριστικό), του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων, του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων (εφόσον υποβάλλουν Ε9). Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος (πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής σε ανώτατο Ίδρυμα της ημεδαπής, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια, πρόοδος στις σπουδές).

Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, πρώην πρωτοβάθμια δημόσια υγειονομική επιτροπή) όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους. Οι αλλοδαποί φοιτητές, θα πρέπει να υποβάλλουν Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Διαβατήριο, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορίας) από τον τόπο καταγωγής του, επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι πρωτοετείς φοιτητές έχουν εκ παραδρομής υποβάλλει αίτηση στέγασης στην περίοδο που αφορούσε παλαιούς φοιτητές (05-07-2022 έως 12-09-2022) θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά. Πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνεται την αίτησή σας δείτε το βίντεο με τις οδηγίες. Συμπληρώστε την αίτησή σας προσεκτικά διότι αφού την οριστικοποιήσετε δεν μπορεί να τροποποιηθεί κανένα στοιχείο της.

Πηγή: Foititikanea.gr