Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

265

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αριθμ.
25η/14.02.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων
Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 1722/τ.Β΄/16.05.2019, για το τρέχον εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Προκηρύσσει συνολικά εννέα [9] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, ως ακολούθως:
 Μία [1] θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Διατροφή
παραγωγικών ζώων» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΜΠΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αν.
Καθηγητής, emai ebonos@uoi.gr).

 Μία [1] θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Καινοτόμα
συστήματα διαχείρισης του χοίρου» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
Καθηγητής, email jskoufos@uoi.gr)

 Μία [1] θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Ζωοτεχνία και
υγεία των παραγωγικών ζώων με έμφαση στα μονογαστρικά» (Επιβλέπων μέλος
Δ.Ε.Π.: ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής, email jskoufos@uoi.gr)

 Μία [1] θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Μικροβιολογία,
δείκτες υγείας στα ζώα και υγιεινή τροφίμων» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΤΖΩΡΑ
ΑΘΗΝΑ, Καθηγήτρια, email tzora@uoi.gr)

 Μία [1] θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή:
«Υδατοκαλλιέργειες» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΚΟΣΜΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ,
Καθηγητής, emai nathan@uoi.gr).

 Δύο [2] θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στην επιστημονική περιοχή: «Αξιολόγηση
αρδευτικών παραμέτρων εδαφών στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης
άρδευσης» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής
Καθηγητής, email itsirog@uoi.gr)

 Μία [1] θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Συστήματα
υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης»
(Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, email
itsirog@uoi.gr)

Άρτα, 03/03/2020
 Μία [1] θέση υποψηφίου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Διερεύνηση
αντιοξειδωτικής ενεργότητας του ελαιολάδου σε σχέση με τις καλλιεργητικές
πρακτικές και την επεξεργασία του ελαιόκαρπου, των καλλιεργούμενων ποικιλιών
ελιάς στην περιοχή της Ηπείρου», (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Καθηγητής, email karipidi@uoi.gr)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε συναφείς επιστημονικές
περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και
επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι
υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του υπευθύνου του Π.Μ.Σ για τα παραπάνω και
υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη
κάτοχοι Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας ή
αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της Αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν
Διδακτορική Διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο δεν λειτουργεί πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν
τουλάχιστον μία δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και πληρούν τα σχετικά
κριτήρια για τα οποία, ανά περίπτωση, αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος ή είναι
Πτυχιούχοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων, κατά την κρίση της Ε.Δ.Σ., οι οποίοι/ες
επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή και έχουν πραγματοποιήσει
μετεκπαίδευση και έχουν πλούσιο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο υπό την προϋπόθεση
εξεχουσών επιδόσεων τους, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερώσου εδώ.

https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/03/prokhryxh_didaktorikoy.pdf