ΦΠΨ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Προθεσμία για δήλωση προτίμησης ένταξης σε Τμήμα

601

Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για την ένταξή τους στα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 10β του άρθρου 6 του ν. 4559/2018, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1β του άρθρου 80 του ν. 4598/2019). Ημερομηνία αποβολής δήλωσης: από 19-6-2019 έως και 15-7-2019 σύμφωνα με την αριθμ.: 1066/11-6-2019 Συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα: https://epilogi.ppp.uoi.gr ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους. Οι φοιτητές θα πιστοποιούνται με τον προσωπικό τους κωδικό που χρησιμοποιούν στο Cronos. Σύμφωνα με τον ν. 4559/2018 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας. Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, να δηλώσουν την προτίμησή τους σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας ή Ψυχολογίας ως εξής: Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτος 2017-2018 και 2018-2019 εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τα δύο Τμήματα. Σας γνωρίζουμε ότι όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της ανωτέρω παραγράφου ΔΕΝ υποβάλουν δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Τα όργανα του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Φιλοσοφίας (Δεν χρειάζεται να δηλώσουν προτίμηση).

Πηγή: Foititikanea.gr